Algemene voorwaarden Yogatreasure

 

BEGRIPPEN
1.1. Yogatreasure: Yogatreasure is gevestigd aan de Antonie van Leeuwenhoekweg 17a  in Alphen aan den Rijn is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 27371283
1.2. Algemene Voorwaarden: deze door Yogatreasure gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd en te downloaden op de website van Yogatreasure: http://www.yogatreasure.nl
1.3 Aanvullende algemene voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Yogatreasure georganiseerde retreats en trainingen. (volgt)
1.4 Abonnement: een door Yogatreasure uit te geven c.q. uitgegeven, en door een lid maandelijks te betalen c.q. betaald, lidmaatschap c.q. contract voor het volgen van yoga lessen bij Yogatreasure, voldaan per automatische incasso, iDeal of per pin aan de balie.
1.5 Deelnemer: degene die een yoga workshop volgt c.q. wenst te volgen bij Yogatreasure

1.6 Lid: Deelnemer met een Yogatreasure Lidmaatschap
1.7 Website: website van Yogatreasure http://www.Yogatreasure.nl
1.8 Workshop: een door Yogatreasure georganiseerde workshop, anders dan een yogales

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen en leskaarten bij Yogatreasure. Door deelname aan een yogales c.q. workshop verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Yogatreasure kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Yogatreasure zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per nieuwsbrief aankondigen.

3. LIDMAATSCHAP en LOSSE LESSEN

3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen met een geldig Lidmaatschap via een losse les.

3.2 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yogatreasure het verschuldigde bedrag heeft ontvangen

3.3 Yogatreasure geeft Lidmaatschappen, en Losse lessen uit, ter keuze van de Deelnemer

3.3.1 LIDMAATSCHAPPEN

3.3.1.1 Afsluiten en betalen Lidmaatschap
Een Lidmaatschap kan op elk gewenst moment in de maand gestart worden en geschied middels het invullen van een inschrijfformulier. Het  bedrag kan per Ideal, pin of via automatische incasso betaald worden. Het inschrijfformulier bevat een machtiging voor automatische incasso. Het Abonnement loopt voor minimaal drie (3) maanden of bij een actieabonnement zoals vermeld, daarna kan het Abonnement maandelijks opgezegd worden. Zie 3.3.1.4

3.3.1.3 Abonnementen

  • Treasure Full
    Het Full abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen per kalendermaand, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling geschiedt een (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand.
  • Treasure light  Het Light abonnement geeft recht op 5 lessen per maand, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling geschiedt een (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd op de eerste dag van de maand. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de looptijd van het abonnement.
  • Actie abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen gedurende de actietermijn. Betaling geschiedt in één keer per automatische incasso. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd in een Treasure light abonnement.

3.3.1.4 Beëindiging lidmaatschap
Beëindigen van het Lidmaatschap dient te geschieden voor de 10e (tiende) van de lopende maand per e-mail aan info@yogatreasure.nl om van effect te gaan op de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand. Zegt het Lid tussen de 10e (tiende) en de 30e/31e (dertigste/ eenendertigste) van de huidige maand op, dan kan het lid de eerstvolgende kalendermaand nog lessen volgen en gaat de opzegging de kalendermaand er na van kracht.

Beëindigen van het Lidmaatschap dient te geschieden voor de 10e (tiende) van de laatste maand per e-mail aan info@yogatreasure.nl . Zegt het Lid tussen de 10e (tiende) en de 30e/31e (dertigste/ eenendertigste) van de laatste maand op, dan kan het lid in deze maand nog lessen volgen en is de opzegging  per de 1e van de nieuwe maand van kracht.

Restitutie van lesgeld en het per direct beëindigen van het lidmaatschap  is niet mogelijk. Bij overmacht, zoals maatregelen opgelegd door de overheid of weersomstandigheden (code rood) is er geen restitutie van lesgeld en opzegging per direct mogelijk.

3.3.1.5 Wijzigingen lidmaatschap
Overige Wijzigingen van het Lidmaatschap, onder meer het wijzigen van het   rekeningnummer of de abonnementsvorm, dienen te geschieden voor de 10e (tiende) van de lopende maand per email aan info@yogatreasure.nl om van effect te gaan op de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand. Bij wijzigingen vermeldt tussen de 10e (tiende) en de 30e/31e (dertigste/ eenendertigste) van de huidige maand blijven de huidige gegevens de eerstvolgende kalendermaand van kracht en gaat de wijziging de kalendermaand er na van kracht. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

3.3.1.6 Ziekte / Overmacht
Bij langdurige ziekte, bijzondere persoonlijke omstandigheden, of een blessure kan door het Lid het Lidmaatschap vroegtijdig worden beëindigd of worden opgeschort, waarmee wordt bedoeld voor de derde maand. Dit verzoek om vroegtijdige beëindiging of opschorting moet tijdig schriftelijk worden ingediend bij Yogatreasure. Opschorting bij blessure en ziekte kan maximaal 2 maanden en gaat in per de 1e van de nieuwe maand. Indien van toepassing kunnen wij om een doktersverklaring vragen.  Het verzoek kan ingediend worden per e-mail aan: info@yogatreasure.

Opschorting van het abonnement is niet mogelijk bij maatregelen genomen door de overheid waarbij er sprake is van overmacht (force majeure).

3.3.2 LOSSE LESSEN
• Losse les
Deze leskaart geeft recht op 1 (een) Yogales bij Yogatreasure.

4. BETALING EN PRIJSWIJZIGING

4.1 Alle Yoga lessen van Yogatreasure dienen voorafgaand aan de te volgen Yogales betaald zijn. Betaling kan geschieden per pin in de studio, automatische incasso of via iDeal.

4.2 De automatische incasso ten behoeve van de Abonnementen geschiedt na de 10e van de maand voorafgaand aan de nieuwe maand.

4.3 Yogatreasure behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het account van het betreffende Lid op te schorten tot de betaling is voldaan.

4.4 Yogatreasure behoudt zich het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website vermeld.

4.5 Voorafgaand aan elke Yogales dient de Deelnemer zich te melden bij de receptie van Yogatreasure waar de medewerker van Yogatreasure de inschrijving en betaling voor de betreffende yogales zal controleren.

5. RESERVEREN EN ANNULERING VAN YOGALESSEN EN WORKSHOPS

5.1 Voor de lessen en workshop van Yogatreasure kan vooraf een reservering worden gemaakt via de Website. Een gereserveerde les kan tot 2 (twee) uur voor aanvang van de les online kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen die korter dan 2 (twee) uur voor aanvang van de les worden geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Annulering van een workshop kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Bij annulering tot 10 dagen voor aanvang wordt het gehele bedrag terugbetaald. Nadien, is volledige betaling verschuldigd. Wel mag de inschrijving doorgegeven worden aan een ander persoon.

5.2 Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:

• Lessen kunnen online via het reserveringssysteem geboekt worden.
• Je reservering is geldig tot 60 minuten voor aanvang van de les. Ben je er niet, dan gaan we er van uit dat je niet meer komt en word je plaats beschikbaar gesteld aan iemand anders.
• Als online registreren niet meer mogelijk is, kun je toch naar Yogatreasure komen. We kunnen dan geen plek garanderen. Je kunt vooraf altijd telefonisch contact opnemen om te checken of er plek is.
• Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat kosteloos tot 1 uur voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.
• Annuleren van de les kan alleen via het boekingssysteem en niet via telefoon of e-mail.

6. LESROOSTER

6.1 Het actueel geldende lesrooster staat op de Website. Yogatreasure behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website en/of in de nieuwsbrief.

6.2 Yogatreasure behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yogadocent te wijzigen. Er vindt naar aanleiding hiervan in geen geval restitutie van Lidmaatschapsgeld plaats.

6.3 Yogatreasure is het gehele jaar geopend, maar behoudt zich het recht om op (feest)dagen de deuren te sluiten. In de schoolvakantie wordt er een aangepast rooster aangeboden. Yogatreasure zal deze dagen vooraf aankondigen via de Website en/of de nieuwsbrief.

7. HUISREGELS

Alle Deelnemers dienen de huisregels van Yogatreasure in acht te nemen.
• Voor de voordeur is er plek voor een aantal fietsen en auto’s. Houdt rekening met andere bezoekers, auto’s en de omliggende bedrijven en parkeer op een wijze waardoor zij hier geen last van hebben
• Veroorzaak geen geluidsoverlast bij aankomst en vertrek van Yogatreasure
• Kom hygiënisch naar de Studio. Draag schone kleren, waarin je makkelijk kunt bewegen.
• Schoenen kunnen in de hal gelaten worden. In de Studio en de Lounge zijn schoenen niet gewenst.
• Yogatreasure stelt yogamatten ter beschikking, zolang je nog geen eigen mat bezit, voor gebruik tijdens de Yogales. De yoga mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Deelnemer die daarvan gebruik gemaakt heeft. Deelnemers met een Treasure light /full abonnement dienen een eigen mat te gebruiken.
• Deelnemers worden verzocht voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de yogazalen en in de andere ruimten zachtjes te praten.
• De (lichamelijk) integriteit van de Deelnemer dient ten alle tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yogatreasure niet getolereerd.

7.2 Yogatreasure behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in 7.1, niet naleven de toegang tot Yogatreasure te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Deelnemer te beëindigen zonder restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgeld.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Het volgen van yogalessen en het achter laten van spullen in de yogazaal, kleedruimte en lounge geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. Yogatreasure aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) en het achter laten van spullen in de yogazaal, kleedruimte en lounge, bij Yogatreasure

8.2 Yogatreasure werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Yogatreasure aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure. Yogatreasure biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les.
• Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Informeer bij de docent wanneer je een oefening niet begrijpt.

9. PERSOONSGEGEVENS

9.1 Yogatreasure verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatiedoeleinden. Yogatreasure gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in privacywet AVG in acht (zie privacyverklaring).

9.2 Yogatreasure gebruikt de in artikel 9.2 genoemde persoonsgegevens onder meer om de Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yogatreasure, eventuele prijswijzigingen in het lesrooster en eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Indien de Deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Yogatreasure, kan dat worden medegedeeld via e-mail aan info@yogatreasure.nl

9.2.1 Indien door de Deelnemer wordt afgezien van het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens, waaronder het e-mailadres van de Deelnemer, is het voor de Deelnemer niet mogelijk om van alle online diensten en producten van Yogatreasure gebruik te maken.

9.3 Yogatreasure verstrekt de persoonsgegevens van de Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Deelnemer aan derden.

10. KLACHTENPROCEDURE

10.1 Klachten aangaande de producten van Yogatreasure kunnen schriftelijk worden toegezonden aan: Yogatreasure
t.a.v. Nanda Cramer, Antonie van Leeuwenhoekweg 17a, 2408 AL Alphen aan den Rijn of per e-mail aan: info@yogatreasure.nl ter attentie van Nanda Cramer.

10.2 Yogatreasure bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener

10.3 Klachten worden binnen 14 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.

10.4 De Deelnemer dient Yogatreasure in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTIGING

11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De taalvoering bij Yogatreasure is Nederlands en Engels

11.3 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, Lidmaatschappen, Leskaarten, dan wel het volgen van yoga les(sen) of Workshops of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yogatreasure zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Den Haag.